Church แปลเป็นไทยว่า โบสถ์เป็นสถานที่สักการะของชาวคริสต์ อาจเป็นอาคารขนาดเล็กหรืออาคารขนาดใหญ่ และโดยทั่วไปจะใช้สำหรับพิธีประจำสัปดาห์ งานแต่งงาน งานศพ และพิธีทางศาสนาอื่นๆ นั้นคือทุกสถานที่สามารถเรียกว่า Church ได้

Chapel ส่วนใหญ่เป็นสถานที่สักการะขนาดเล็ก (แต่บางครั้งก็ใหญ่เช่นที่ King’s College Chapel, Cambridge) ที่โดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับ สถาบัน องค์กร บริษัท หรือ ปราสาท เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล สนามบิน หรือส่วนของปราสาท ก็จะมีส่วนที่ใช้สักการะต่อพระเจ้า

Minster คือโบสถ์ที่ก่อตั้งขึ้นในสมัยแองโกล-แซกซัน (Anglo-Saxon) ในอังกฤษ โดยทั่วไปในศตวรรษที่ 7 ถึง 11 โบสถ์เหล่านี้มักเป็นโบสถ์ขนาดใหญ่และสำคัญ บางครั้งก็ทำหน้าที่เป็นอาสนวิหาร (Cathedral) เช่น York Minster

Abbey อาจะแปลเป็นไทยว่าวัดหรืออารามของศาสนาคริสต์ อารามนอกจากจะเป็นที่สักการะของชาวคริสต์แล้ว ยังเป็นที่พระสงฆ์หรือแม่ชีใช้เป็นสถานที่พำนักและสักการะ โดยปกติแล้วจะประกอบด้วยโบสถ์ ที่อยู่อาศัย และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เช่น ห้องสมุดหรือหอสวดมนต์ Abbey ที่น่าสนใจ เช่น Westminster Abbey – London, Bath Abbey หรือ St Albans Abbey

Cathedral  แปลเป็นไทยว่าอาสนวิหารหรือมหาวิหาร คำว่า อาสนะนี้แปลว่าที่นั่ง ดังนั้นอาสนวิหารคือโบสถ์ที่เป็นที่นั่งอย่างเป็นทางการของบิชอป (Bishop – หัวหน้าบาทหลวง) หรืออาร์คบิชอป (Archbishop – หัวหน้าของหัวหน้าบาทหลวง)  โดยทั่วไปแล้วจะมีขนาดใหญ่และประณีตกว่าโบสถ์ทั่วไป โดยมีทางเดินตรงกลาง นักร้องประสานเสียง และอาคารตรงกลางจะกว้างออกที่จะทำให้อาคารเหมือนไม้กางเขน Cathedral ที่มีชื่อเสียงยกตัวอย่างเช่น St. Paul’s Cathedral, Salisbury Cathedral, Liverpool Cathedral

Basilica มหาวิหารนิกายโรมันคาทอลิก: มหาวิหารนี้สมเด็จพระสันตะปาปากำหนดให้มีความสำคัญเป็นพิเศษหรือมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังสามารถหมายถึงคริสตจักรที่ได้รับสิทธิในพิธีพิเศษจากสมเด็จพระสันตะปาปา ในกรุงโรม มี Major Basilicas สำคัญ 5 แห่งรวมถึง St Peter’s Basilica ใน Vatican

และแน่นอนว่าศาสนาคริสต์ในอังกฤษส่วนใหญ่เป็นโปรเตสแตนต์ ดังนั้นจึงมี Basilica ไม่กี่แห่งซึ่งเท่าที่หาได้คือ St. Chad’s Cathedral in Birmingham

โดยสรุปแล้ว แม้ว่าอาคารเหล่านี้ทั้งหมดจะใช้เพื่อจุดประสงค์ทางศาสนา แต่ก็มีความแตกต่างกันในด้านขนาด การใช้งาน และความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โบสถ์ (church) เป็นคำทั่วไปสำหรับสถานที่สักการะ ในขณะที่สำนักสงฆ์ (Abbey) คือกลุ่มอาคารที่พระสงฆ์หรือแม่ชีใช้ มหาวิหาร (cathedral) คือโบสถ์ขนาดใหญ่ที่เป็นที่นั่งอย่างเป็นทางการของบิชอปหรืออาร์คบิชอป และ Basilica ก็เป็นโบสถ์ประเภทหนึ่งที่สมเด็จพระสันตะปาปาให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ประการสุดท้าย โบสถ์คือสถานที่สักการะขนาดเล็กที่มักเกี่ยวข้องกับสถาบันเฉพาะหรือติดกับโบสถ์หรืออาสนวิหารขนาดใหญ่