ลักษณะของหัวหน้าทัวร์ที่ดีมีดังนี้

ทักษะการสื่อสารที่แข็งแรง: หัวหน้าทัวร์ที่ดีต้องสามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น คนในทัวร์ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ เจ้าหน้าที่ของสถานที่ท่องเที่ยว พนักงานขายของ ซึ่งรวมถึงทักษะการสื่อสารทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษร ตลอดจนความสามารถในการฟังอย่างกระตือรือร้น

ทักษะการจัดองค์กร: หัวหน้าทัวร์ที่ดีต้องมีระเบียบสูงและสามารถจัดการงานหลายอย่างพร้อมกันได้ เช่น การจัดรถรับ-ส่ง การจองที่พัก การจัดตารางกิจกรรม รวมถึงการควบคุมคณะเดินทางให้ทำตามตารางนั้น

ความตระหนักด้านวัฒนธรรม: หัวหน้าทัวร์ที่ดีควรมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมของเมือง หรือประเทศที่คณะไปเยือน ตลอดจนภูมิหลังทางวัฒนธรรมของคณะที่เขาเป็นผู้นำไปเที่ยว

ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว: หัวหน้าทัวร์ที่ดีควรปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เช่น สภาพอากาศ เที่ยวบินล่าช้า หรือเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

ทักษะในการแก้ปัญหา: หัวหน้าทัวร์ที่ดีควรจะสามารถคิดอย่างสร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการรับมือกับการวุ่นวายในการต่อเครื่อง หรือการหาที่พักหากที่พักหลักมีปัญหา

ความกระตือรือร้นและความหลงใหล: หัวหน้าทัวร์ที่ดีควรมีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับการเดินทางและมีความกระตือรือร้นในการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์กับผู้อื่น และคณะเดินทาง

ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์: หัวหน้าทัวร์ที่ดีควรสามารถสร้างสายสัมพันธ์กับคณะเดินทางและสร้างความรู้สึกเป็นกลุ่มเดียวกันระหว่างนักเดินทางในคณะเดินทาง

จิตสำนึกด้านความปลอดภัย: หัวหน้าทัวร์ที่ดีควรให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้เดินทางเป็นอันดับแรก และมีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินและระเบียบปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

ทักษะการจัดการเวลา: หัวหน้าทัวร์ที่ดีควรสามารถจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มเดินทางตามกำหนดเวลาและใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในแต่ละจุดหมายปลายทาง

อารมณ์ขัน: หัวหน้าทัวร์ที่ดีควรสามารถรักษาการมีส่วนร่วมและความบันเทิงให้กับกลุ่มได้ แม้ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดหรือท้าทาย อารมณ์ขันที่ดีสามารถช่วยคลายความตึงเครียดและสร้างบรรยากาศเชิงบวกให้กับกลุ่มได้