Ground Tour Operator – UK

การทำทัวร์เป็นเรื่องที่บางครั้งซับซ้อนมีหลายส่วนให้ต้องใส่ใจ และต้องมีจุดบกพร่องให้น้อยที่สุด หรือไม่ควรมี เพราะลูกค้าคาดหวังว่าจะได้รับบริการอย่างดีที่สุด ดังนั้น Ground Tour Operator หรือบางที่เรียก Land Operator จะช่วยในการจัดการ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ที่สุด และช่วยประสานงานกับทุก ๆ ส่วนที่เกี่ยวข้อง

Ground Tour Operator คือ ผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในประเทศที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว รู้กฎหมาย รู้จักมารยาททางสังคม รู้จักพื้นที่ รู้ว่าจะรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างไร รู้ว่าจะประสานงานกับคนในพื้นที่อย่างไร รู้ว่าวันไหนจะเป็นวันหยุดของประเทศ ร้านอาหารไหนอร่อยเหมาะกับคนไทย ที่พักไหนดี ราคาเหมาะสม และอื่น ๆ อีกมากมาย

Ground Tour Operator คือ ผู้ที่รับผิดชอบในส่วนของประเทศที่ทัวร์จะเดินทางไป เป็นผู้จัดการ ผู้ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมเกี่ยวกับรายระเอียดของโปรแกรมการเดินทาง ระยะทางในการเดินทางในแต่ละวัน

ดังนั้น Thai Tour UK ในฐานะ Ground Tour Operator คือ

1.เริ่มจากการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมการท่องเที่ยว เมืองไหนที่เหมาะสมกับการมาท่องเที่ยวของคนไทย ออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะกับผู้ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวตามความสนใจ หรือวัตถุประสงค์การท่องเที่ยว ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสภาพอากาศ ช่วงเวลาเปิดปิดของแต่ละสถานที่

2.ติดต่อสอบถาม และทำการจอง สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหารรวมถึงการจัดทำรายการอาหาร การจองโรงแรมที่รวมถึงจำนวนห้องพักและชนิดของห้องพัก รถโค้ชที่จะนำคณะทัวร์เดินทาง นอกจากนั้น Thai Tour UK ยังเป็นตัวกลางในการประสารงานระหว่างลูกค้า หรือหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทยกับส่วนต่าง ๆ

3.ให้คำแนะนำเกี่ยวกับประเทศสหราชอาณาจักรที่ลูกค้าเดินทางมา ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของประเทศ วัฒนธรรม สิ่งที่ควรและไม่ควรปฏิบัติขณะเดินทางท่องเที่ยว การเลือกซื้อของ และระเบียบต่าง ๆ ที่ถูกต้อง

การทำงานในส่วนของ Ground Tour Operator ของ Thai Tour UK เราจะทำให้การเดินทางมาพักผ่อนของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น ลดข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการไม่เข้าใจ ด้านภาษา ด้านกฎหมาย มารยาททางสังคม เพิ่มความมั่นใจให้กับหัวหน้าทัวร์ที่มาจากประเทศไทย และเพิ่มรอยยิ้มให้กับลูกค้าที่เดินทางมาเที่ยวที่สหราชอาณาจักร